общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

ТЕРМИНОЛОГИЯ

 • Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата Ucreate.bg на своя компютър или мобилно устройство.
 • Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
 • Интернет магазина Ucreate.bg се управлява от ТЪРГОВЕЦА – Смарт Зона ЕООД, ЕИК 206349833
 • Всички спорове между страните се решават, като се цели взаимно съгласие и удовлетвореност. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство или на адрес https://www.kzp.bg/.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ucreate (наричан за кратко ТЪРГОВЕЦА) предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина Ucreate.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ”Съгласен съм с условията на услугата и ще се придържам към тях безусловно”, потребителят/клиентът се съгласява изцяло с приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на Ucreate.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на Ucreate.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона “Потвърждавам поръчката”, потребителя се съгласява да закупи стоките, намиращи се в количката му. Това действие се счита за договор и има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е скл. договорът между Ucreate.bg и потребителя/клиента.

5. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за картинки или снимки, както и всички други файлове в сайта, попадащи под защитата на патентното и авторското право, предоставени от потребителите на сайта ucreate.bg. Умоляваме носителите на права, касаещи материали, предоставени от нашите потребители, да ни уведомят своевременно за това, като представят необходимите доказателства, след което тези материали ще бъдат премахнати.

6. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или чрез обаждане на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

7. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

II. ДОСТАВКА

Персонализираните продукти (изготвени по зададеи критерии от клиента), се изпращат без опция преглед. При установяване на несъотвествие от клиента, в модела на получената стока, ТЪРГОВЕЦЪТ поема отговорността да подмени стоката с правилната такава, като транспортнтие разходи се покриват от него.

За всички останали продукти важат следните условия:

7. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху куриерската фирма, но се ангажира със задължението да проучи казуса и да информира потребителя/клиента в срок до 3 работи дни при възникнал проблем. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението е по вина на куриер или друг доставчик, което включва лоши метерологични условия, официални празници или други настъпили независещи от ТЪРГОВЕЦА обстоятелства.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА, който ще ги приеме само в случай, че са констатирани такива в присъствеието на куриер. Ако бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока, но ще потърси отговорност от куриерската фирма. При посочен неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение й.

8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на пратката след опцята преглед, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи след опцията преглед, клиентът може да предяви желание за замяна със съответстваща на направеното от него заявка.

 

III. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта не включват  транспортните разходи по доставка. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа. Ucreate.bg запазва правото си да променя цените на своите артикули в реално време, без да трябва да информира своите клиенти/потребители за това си намерение предварително. Клиентът / Потребителят ще получи поръчката си на стойността, която е била валидна в момента на завършването й.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и  да поръчва обявените стоки от Интернет магазина Ucreate.bg.

11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка в размките на работното време за ТЪРГОВЕЦА, на посочените от Ucreate.bg  контакти.

12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според един от обявените начини на страницата Ucreate.bg.

14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Ucreate.bg услуги;
 • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 • да не извършва злоумишлени действия;
 • да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Ucreate.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефонен номер, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

16. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Ucreate.bg.

17. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Ucreate.bg.

17а. ТЪРГОВЕЦЪТ, след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

18. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19 ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@ucreate.bg. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

21. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

22. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
Подробна информация за кукитата (cookies) ще откриете тук.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

23. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица, освен когато е длъжен да предостави информацията по силата на закона и съотвтните цели по изпълнение на договора.

Повече информация относно Политиката на поверителност за личните данни може да прочетете тук.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , както има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги, настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IX. ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА И ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ

25.Според ЗЗП след получаване на поръчката имате право да върнете закупените стоки, ако те не са обявени като персонализирани прдукти в срок от 14 календарни дни при спазване на условията, изброени по-долу.
Продуктите, които Ucreate.bg предлага на своите клиенти, в по-голямата си част са стоки, изработени по поръчка или явно персонализирани. Те могат да бъдат върнати, само ако не са изработени по дадените от клиента критерии. При потвърждение на поръчка, клиентът дава конкретни изисквания / снимка, лого, картинка, тапет, колаж, текст и т.н./ за изработка на персонализиран за него продукт, който не може в последствие да бъде предложен на друг потребител, поради тази причина стоката не може да бъде върната и/или заменена.

25a. Замяна или връщане може да бъде извършена единствено на продукти, които не са персонализирани (изготвени по поръчка на клиент; описани в т.25), само и единствено при спазени следните условия:

 • Уведомяване на  Търговеца за желанието си да се откаже от поръчката посредством email, изпратен на info@ucreate.bg, или чрез телефонно обаждане на номер 0878999007, заявление или друго писмено съобщение, от което по недвусмислен начин става ясно, че Потребителят желае да се откаже от поръчката.
 • Продуктът да не е бил употребяван ;
 • Цялостта на оригиналната опаковка да не бъде нарушена и да бъде върната заедно със стоката, както и всички придружаващи я аксесоари, ако има такива;
 • Да бъдат запазени и изпратени обратно всички документи, придружаващи стоката при получаване (в това число и касовата бележка, която ви се издава от Еконт при приемане на  пратка; налична гаранционната карта към продукт);
  При липса на някое от изброените правото на рекламация или желание за връщане няма да бъде зачетено!
 • Цялостта на етикета/баркода да не е нарушена.
 • Върнатата пратка трябва да бъде изпратена с опцията “преглед”, за да се уверим, че са спазени всички от посочените изисквания за връщане. В противен случай пратката ще бъде отказана.

25.б Рекламация на продукт:

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за качествата на готовия продукт, пряко зависещи от проекта, предоставен му от потребителя/клиента, а именно:

 • некачествен печат в следствие на некачествена снимка/картинка предоставена от потребителя/клиента;
 • неприемлив външен вид на продукта, в следствие на чисто естетически възприятия, произхождащи от проекта потребителя/клиента;

При некачествен продукт по вина на ТЪРГОВЕЦА, последният се задължава в срок от 30 дни да компенсира потребителя/клиента по един от следните начини:

 • изработка на нов продукт по същия проект изцяло за сметка на ТЪРГОВЕЦА;
 • връщане на сумата, платена по договора (без транспортни разходи) по IBAN посочен от потребителя/клиента;

 

Изброените условия за връщане на стока и/ или предяваване на рекламация важат само в случаите, когато продуктът е бил изпратен и доставен от  интернет магазина Ucreate.bg към клиента.

Транспортните разходи за замяна, рекламация и / или връщане на пратка са за сметка на клиента, изключение правят случаите, в който вина за доставяне на неправилен артикул има търговецът.